Eshop CENADA
×
 x 

ZÁSADY NAKLADANIA S OSOBNÝMI ÚDAJMI UŽÍVATEĽOV

Pokiaľ ste návštevníkom webu, kupujete si u nás odborné materiály alebo sa zúčastňujete webinárov zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s ochranou osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM ?

Sme nezisková organizácia CENTRUM NADANIA, n.o. skrátený názov CENADA, n.o. (ďalej len CENADA) so    sídlom na Pod Zečákom 1472/42 , 841 03 Bratislava - Lamač IČO: 37924745
   Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ , teda určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadné ďalšie oprávnené osoby a spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. 

PREHLÁSENIE

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu
 • plníme podľa nariadenia o ochrane osobných údajov článku 13  informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb  Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail a meno nevyhnutne potrebujeme k poskytovaniu našich služieb (zasielanie mailov, zasielanie prístupov do aplikácií, realizovanie vzdelávaní, vystavovanie certifikátov a archivácia pre účely kontroly v rámci akreditácie, dodanie požadovaných informácií, vyriešenie vašich požiadaviek zaslaných cez dopytové formuláre
 • Marketing – zasielanie newsletterov  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-mailoch využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie ponúk. Ak ste našim zákazníkom, robíme to z oprávneného záujmu, nakoľko dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
 • Vedenie účtovníctva  Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.  Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu trvania premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu ak sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

VYUŽÍVANIE COOKIES

  Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť ešte lepšie služby. 
Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. 

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

POSÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu. K vašim osobným údajom majú prístup v presne vymedzenom rozsahu oprávnené osoby (naši zamestnanci a spolupracovníci). 

ODOVZDÁVANIE DÁT MIMO EURÓPSKU ÚNIU

Všetky osobné údaje budú spracované na území EU.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme bezodkladne, najneskôr v lehote 60 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
 • Právo na prenositeľnosť – Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – jen s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme časovú lehotu aspoň 60 dní
 • Právo na výmaz – Vašim ďalším právom je právo na výmaz. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémov, kde osobné údaje spracovávame. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanoveným zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail .

SŤAŽNOSTI NA ÚRADE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Budeme veľmi radi pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo spraviť a prípadné pochybenie napraviť. 

ODHLÁSENIE ZO ZASIELANIA NEWSLETTEROV A OBCHODNÝCH PONÚK

E-maily s produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
  Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

   

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení zmluvných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

  Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na telefónnom čísle 0905509239 .

×

Kniha Bezpečná trieda

V bezpečnom prostredí sa žiaci a vyučujúci cítia nielen príjemnejšie, ale aj učenie je efektívnejšie. Základom bezpečnej triedy je komunikácia, ktorej východiskom je rešpektovanie potrieb všetkých ľudí.

Kniha popisuje postupné kroky na osvojenie rešpektujúcej, nenásilnej komunikácie. Je založená na motivačných rozhovoroch dvoch mimozemšťanov, praktických cvičeniach, názornosti a heslovitých poznámkach, zobrazujúcich podstatu komunikácie.

KÚPIŤ


TOP