Eshop CENADA
×
 x 

CENTRUM NADANIA, n.o.

Centrum nadania, n.o. vzniklo 25. januára 2007. Poskytuje informácie a poradenstvo v oblasti intelektového nadania vrátane nadania v spojení s inými prejavmi (napr. poruchy učenia, poruchy správania, Aspergerov sydróm, vysokofunkčný autizmus) , organizuje aktivity pre verejnosť (napr. detské záujmové popoludnia, elektronické a osobné poradenstvo, stretnutia odborníkov, rodičov), organizuje semináre, konferencie. Centrum nadania, n.o. je tiež zriaďovateľom SZŠ CENADA, SCPPPaP, SG CENADA. Zakladateľkami Centra nadania, n.o. sú Martina Mátychová (riaditeľka), Michaela Martinková a Jana Jurášková.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA CENADA pre žiakov s intelektovým nadaním (SZŠ CENADA)

SZŠ CENADA začala svoju činnosť 1. septembra 2008. Je školou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (intelektovo nadaní žiaci). Vo vzdelávaní sa zameriava na adekvátnu kognitívnu stimuláciu žiakov (rozšírený obsah vzdelávania, špecifické aktivity a metódy), aplikáciu rešpektujúceho prístupu (zameranie na vnútornú motiváciu, zodpovednosť, samostatnosť, etické správanie) a elimináciu rizík vo vývine osobnosti (špeciálne programy). Realizuje aj experimentálne overovanie vzdelávania intelektovo nadaných detí (od 4 do 6 rokov) v úvodných ročníkoch základnej školy.

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM CENADA (SG CENADA)

SG CENADA (gymnázium s osemročným štúdiom) začalo svoju činnosť 1. septembra 2014. Je školou pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (intelektovo nadaní žiaci). Jeho špecifiká, filozofia, metódy, prístupu nadväzujú na SZŠ CENADA.

SÚKROMNÉ CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE (SCPPPaP)

SCPPPaP vzniklo 1. septembra 2012. Zameriava sa najmä na diagnostiku intelektových schopností, intelektového nadania, školskej zrelosti, tiež na diagnostiku, poradenstvo, psychoterapiu a reedukáciu problémových prejavov u nadaných (vývinové poruchy učenia, poruchy pozornosti, asynchrónny vývin emocionálnej, sociálnej oblasti). Diagnostiku realizuje aj u detí predškolského veku.

ODBORNÉ INFORMÁCIE

Odborné informácie zahŕňajú vymedzenie pojmov, súvisiacich s intelektovým nadaním (napr. prejavy nadania, možné súvisiace problémové prejavy, vzdelávanie, výchova) a anotácie odbornej literatúry z tejto oblasti.

×

Kniha Bezpečná trieda

V bezpečnom prostredí sa žiaci a vyučujúci cítia nielen príjemnejšie, ale aj učenie je efektívnejšie. Základom bezpečnej triedy je komunikácia, ktorej východiskom je rešpektovanie potrieb všetkých ľudí.

Kniha popisuje postupné kroky na osvojenie rešpektujúcej, nenásilnej komunikácie. Je založená na motivačných rozhovoroch dvoch mimozemšťanov, praktických cvičeniach, názornosti a heslovitých poznámkach, zobrazujúcich podstatu komunikácie.

KÚPIŤ


TOP