Eshop CENADA
×
 x 

 1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti neziskovej organizácie CENTRUM NADANIA, n.o. skrátený názov CENADA, n.o. so sídlom na Pod Zečákom 1472/42 , 841 03 Bratislava - Lamač IČO: 37924745 (ďalej aj ako “predávajúceho”) a kupujúceho.
Predávajúci poskytuje prostredníctvom internetového portálu eshop.centrumnadania.sk vzdelávacie podujatia a odborné materiály v podobe kníh, CD nosičov, didaktických pomôcok.
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom internetového portálu eshop.centrumnadania.sk od predávajúceho objedná, po potvrdení objednávky uhradí vzdelávaciu službu (webinár) alebo odborný materiál (ďalej aj ako „kupujúci“ alebo „účastník“).
Internetový portál predávajúceho je prostredie pre objednanie, potvrdenie objednávky a úhradu a to bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia.

 1. Objednávky

 2.1 Objednávka vzdelávacieho podujatia  (webináru)

Pre registráciu na vzdelávacie podujatie (webinár) (ďalej len skratka VP) je potrebné vybrať si konkrétne VP kliknutím na Názov VP a vyplniť elektronickú prihlášku/objednávku. VP budú zverejnené a bude možné si ich objednať minimálne mesiac pred ich plánovaným začiatkom.
Po záväznom odoslaní prihlášky/objednávky bude kupujúcemu najneskôr do 2 pracovných dní zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho potvrdenie objednávky a faktúra s dátumom splatnosti.
Po úhrade faktúry bankovým prevodom alebo platobnou kartou je automaticky zasielané potvrdenie o prijatí platby na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú zadal v prihláške, čím dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Ak kupujúci neobdrží potvrdenie o prijatí platby, je nutné kontaktovať predávajúceho prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a požiadať o preverenie platby.
Bližšie informácie o VP sú zasielané elektronicky pred termínom ich konania.

 2.2 Objednávka odborného materiálu

Pre objednanie odborného materiálu (ďalej len skratka OM) je potrebné kliknúť na názov OM, vyplniť objednávku na internetovom portáli eshop.centrumnadania.sk .
Po záväznom odoslaní objednávky bude kupujúcemu najneskôr do 2 pracovných dní zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho potvrdenie objednávky a faktúra s dátumom splatnosti.
Po úhrade faktúry bankovým prevodom alebo platobnou kartou je automaticky zasielané potvrdenie o prijatí platby na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorú zadal v prihláške, čím dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Ak kupujúci neobdrží potvrdenie o prijatí platby, je nutné kontaktovať predávajúceho prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a požiadať o preverenie platby.
Po zaznamenaní platby je OM zabalený a najneskôr do 10 pracovných dní poslaný sprostredkovateľskou firmou kupujúcemu. Sprostredkovateľskú firmu si kupujúci vyberá v objednávke.

 1. Cena VP a OM

Všetky ceny VP a OM sú uvádzané na stránke eshop.centrumnadania.sk priamo pri VP a OM.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho, ktorý má právo pri takto upravených cenách objednávku bezplatne stornovať.

 1. Spôsob úhrady VP a OM – platby, faktúra

Úhrady za jednotlivé VP sa realizujú online platbou s platobnou kartou, prostredníctvom platobnej brány Besteron.
Úhrady za OM sa realizujú:

 • online platbou s platobnou kartou, prostredníctvom platobnej brány Besteron,
 • dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty spoplatnenou vo výške 1,20€,
 • Packeta Slovakia s.r.o. spoplatnenou vo výške 2€ alebo
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí.
 1. Stornovanie objednávky VP a OM

 5.1. Stornovanie objednávky VP

VP je možno bezplatne stornovať najneskôr 3 pracovné dni pred jeho samotným dátumom konania. Ak bola úhrada už zrealizovaná, bude účastníkovi poskytnutý náhradný termín. Ak účastníkovi náhradný termín nevyhovuje bude mu platba vrátená. Ak sa účastník nedostaví ani v náhradnom termíne, môže požiadať o opätovné presunutie. V tomto prípade mu bude účtovaný administratívny poplatok 10% z ceny vzdelávania. Ak úhrada nebola zrealizovaná 3 pracovné dni pred dátumom konania, bude jeho prihláška stornovaná a miesto na školenie voľné pre iného účastníka.
V prípade stornovania v čase kratšom ako sú 3 pracovné dni pred dátumom konania VP bude účtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny školenia. Kupujúcemu v takomto prípade ponúkame možnosť pozvať na VP, ktorého sa nemôže zúčastniť, svojho náhradníka. Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
CENADA, n.o. ako organizátor školenia môže zo závažných dôvodov zmeniť termín konania. O zmene bude informovať registrovaných účastníkov vždy emailom.

 5.2. Stornovanie objednávky OM

Objednávku nedodaného OM je možné bezplatne stornovať zaslaním emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
Predávajúci si vyhradzujem právo stornovať objednávku, ak OM nebude predávajúci schopný dodať z dôvodu nedostupnosti alebo ak by nebol predávajúci schopný dodať tovar v stanovanom termíne alebo cene. O stornovaná bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať mailom alebo telefonicky.
Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze predávajúci vráti najneskôr do 14 dní na účet kupujúceho. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

 1. Dodacia lehota VP a OM

Kupujúcemu budú poslané na ním zadanú emailovú adresu prístupy k on-line VP najneskôr 5 hodín pred podujatím alebo vstupenka na VP do 3 pracovných dní po prijatí platby.
Ak má kupujúci záujem o doručenie OM, OM je kupujúcemu doručená v prípade online platby Slovenskou poštou alebo Packeta Slovakia s.r.o. A to do 10 pracovných dní.

Cena doručenia Slovenskou poštou je:

 • Do 1kg 3,55 €
 • 1,1kg až 2kg 4,25 €
 • 2,1kg až 10kg zdarma

Cena doručenia Packeta Slovakia s.r.o. je:

 • do 2kg 2,60 €
 • 2,1kg až 10kg zdarma
 1. Odstúpenie od zmluvy, neuskutočnené VP

Kupujúci/účastník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy zverejnený pod obchodnými podmienkami v eshop.centrumnadania.sk .
V prípade, ak sa VP neuskutoční z dôvodu na strane lektora, vyhlási lektor náhradný termín konania VP. V prípade, ak účastník školenia nemá záujem o účasť na školení v tomto náhradnom termíne je oprávnený požiadať o vrátenie kúpnej ceny.
Lektor (zastúpený CENADA,n.o.) je povinný účastníkov VP bezodkladne informovať o zmenách vzťahujúcich sa na VP, najmä na zmenu času, miesta, prípadne zrušenie VP. Kupujúci/účastník, ktorý si objednal službu, poskytujúcu elektronický obsah (napr. internetovú hru, webinár), nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho/účastníka a kupujúci/účastník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
Kupujúci/účastník odstúpi od zmluvy zaslaním písomného odstúpenia na adresu CENADA,n.o. Pod Zečákom 1472/42 , 841 03 Bratislava - Lamač alebo na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (pokiaľ sa nedohodnú inak).
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy je odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať OM späť na adresu CENADA,n.o. Pod Zečákom 1472/42 , 841 03 Bratislava - Lamač, OM je potrebné zaslať ako balík doporučenou zásielkou. OM je možné vrátiť osobne na adrese SZŠ CENADA, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava v čase od 8:00 do 17:00 v dňoch školského vyučovania. Lehota na vrátenie OM sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša kupujúci.
OM je potrebné doručiť kompletný, nepoškodený v originálnom obale a nepoužívaný. Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty OM, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s OM, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Peniaze predávajúci vráti najneskôr do 14 dní na účet kupujúceho. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.
V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude OM vrátený kupujúcemu na náklady kupujúceho.

 1. Záručná doba a reklamačný poriadok

Záručná doba na OM zakúpený cez eshop.centrumnadania.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia OM kupujúcim.
Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ eshop.centrumnadania.sk .
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie OM je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky v pracovné dni v čase od 8:00 do 17:00 na 0905 509 239. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia OM bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal OM už v čase jeho prevzatia.
Reklamovaný OM je potrebné poslať na adresu CENADA, n.o. Pod Zečákom 1472/42 , 841 03 Bratislava - Lamač ako balík doporučenou zásielkou spolu s daňovým dokladom/faktúrou, ktorý zároveň slúži ako záručný list. OM je možné vrátiť osobne na adrese SZŠ CENADA, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava v čase od 8:00 do 17:00 v dňoch školského vyučovania.
Pri identifikácii vady reklamovaného OM je postup viazaný zákonným ustanovením Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady Predávajúci odstráni bez zbytočného odkladu, alebo na žiadosť Kupujúceho bude zrealizovaná výmenu OM. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa OM mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.
Vybavenie reklamácie predávajúci realizuje jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného OM
 • výmenou OM
 • vrátením kúpnej ceny OM
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

V prípade uznania reklamácie predávajúci podľa rozhodnutia kupujúceho vymení reklamovaný OM kus za kus, prípadne poskytneme iný OM, ktorý si kupujúci vyberiete (do hodnoty reklamovaného OM), a rovnako predávajúci znáša náklady na jeho vrátenie a dodanie nového OM, alebo má kupujúci možnosť odstúpiť od zmluvy a v takom prípade budú kupujúcemu vrátené peniaze.
Kupujúci je oprávnený uplatniť si reklamáciu bezodkladne potom, ako sa o nedostatkoch VP dozvedel, a to zaslaním písomnej reklamácie na emailovú adresu predávajúceho Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
Predávajúci prijíma v mene lektora reklamácie ohľadom poskytovania služieb VP. V prípade, ak je predmetom reklamácie funkčnosť internetového portálu, elektronicky dodávanej služby záujemca je zašle reklamáciu na emailovú adresu predávajúceho v tvare Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného OM, VP. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom bude kupujúcemu doručený reklamačný protokol.

 1. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

 1. Vyhotovenie záznamov zo VP

Kupujúci berie na vedomie, že na všetkých školeniach organizovaných predávajúcim je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií bez písomného súhlasu predávajúceho. Uvedená skutočnosť je z dôvodu ochrany duševného vlastníctva predávajúceho, autorov tretích osôb. Porušenie zákazu a akékoľvek vytváranie záznamov bez súhlasu predávajúceho a následné neoprávnené zverejňovanie bude sankcionované vo výške 100-násobku aktuálnej cenníkovej ceny konkrétneho školenia.

 1. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.
Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Všetky osobné údaje budú použité na spracovanie objednávky, zjednodušenie používania webovej stránky a na iné účely opísané v dokumente Ochrana osobných údajov.
Obchodné podmienky sú platné od 25.10.2021 do odvolania.

×

Kniha Bezpečná trieda

V bezpečnom prostredí sa žiaci a vyučujúci cítia nielen príjemnejšie, ale aj učenie je efektívnejšie. Základom bezpečnej triedy je komunikácia, ktorej východiskom je rešpektovanie potrieb všetkých ľudí.

Kniha popisuje postupné kroky na osvojenie rešpektujúcej, nenásilnej komunikácie. Je založená na motivačných rozhovoroch dvoch mimozemšťanov, praktických cvičeniach, názornosti a heslovitých poznámkach, zobrazujúcich podstatu komunikácie.

KÚPIŤ


TOP